November 2014 Visit BAUMA Shanghai with AMTEQ Bohrzubehör GmbH